ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ......

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง 

ขอเชิญชม ซ็อป สินค้าอุปโภค-บริโภค สินค้า OTOP ของชุมชน ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ..... ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการตราข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์มายังผู้เคยติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ได้กรุณาตอบแบบสำรวจเพื่อทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ในระบบ ITAS ผ่านช่องทาง ดังนี้

🔊ลิ้ง https://itas.nacc.go.th/go/eit/7779v4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563

เกี่ยวกับหน่วยงาน