17 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม คือ.....

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. กลุ่มสตรีและ จิตอาสาตำบลย่านซื่อ ทั้ง 5 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน